Президія

Голова президії

НАГОРНИЙ

Петро Никонович

– голова районної ради

Заступник голови президії

ЧИКИДА

Марія Тимофіївна

– заступник голови районної ради

Члени президії:

ЧЕРЕВКО

Юрій Григорович

– уповноважений представник депутатської групи «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»

 

БОРУШОК

Лариса Степанівна

– голова депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка
ОЛЕШКЕВИЧ

Віктор Петрович

– голова постійної комісії районної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, торгівлі, сільського господарства, земельних відносин та розвитку туризму

 

ДИШКО

Петро Семенович

– уповноважений представник депутатської групи «Батьківщина

 

КОРЕНЧУК

Тамара Юхимівна

– голова постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю

 

КУШНЕРИК

Олександр Миколайович

– голова постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району

 

КОЗЮМИЧ

Григорій Михайлович

– уповноважений представник депутатської групи Аграрної партії України

 

ХОМИЧ

Анатолій Васильович

– уповноважений представник депутатської групи БПП «Солідарність»

 

КОРЕЦЬ

Володимир Васильович

– голова постійної комісії районної ради з гуманітарних питань

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Любешівської районної ради

07 грудня 2015 №2/5

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про президію Любешівської районної ради сьомого скликання

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові засади діяльності президії

 1. Президія районної ради (далі – президія) створюється за рішенням ради та діє в межах строку її повноважень відповідно доЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 2. Президія є дорадчим органом Любешівської районної ради (далі – рада), який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачаються для винесення на розгляд ради.
 3. Президія утворена радою і у своїй діяльності підзвітна раді. До складу президії за посадою входять: голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій ради. Президію очолює голова районної ради.
 4. У своїй діяльності президія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативними актами, а також Регламентом Любешівської районної ради та цим Положенням.

 

Стаття 2. Відкритість і гласність у роботі президії

 1. Основною організаційною формою діяльності президії є засідання.
 2. Засідання президії проводяться гласно і відкрито та скликаються за необхідністю, але не менш одного разу на квартал.
 3. Засідання президії скликається головою районної ради, його заступником в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу президії. У випадку відсутності з поважних причин голови постійної комісії у засіданнях президії бере участь при потребі заступник або секретар комісії.
 4. Голосування на засіданні здійснюється членами президії особисто і відкрито.

 

Розділ 2. ПОРЯДОК РОБОТИ ПРЕЗИДІЇ

Стаття 3. Форми роботи президії

 1. Президія здійснює свою роботу у формі засідань.
 2. Пропозиції, рекомендації президії приймаються на засіданнях більшістю голосів від складу президії.

На засідання президії можуть запрошуватись і брати участь з дорадчим голосом інші депутати районної ради, голова, заступники голови, начальники відділів, управлінь районної державної адміністрації, селищний, сільські голови, керівники районних організацій і установ, громадських об¢єднань та політичних організацій за запрошенням.

 1. Пропозиції, рекомендації президії підписує голова ради або головуючий на засіданні заступник голови ради. За необхідності, не пізніше як через 3 дні після проведення засідання президії, вони направляються виконавцям.

В окремих випадках рішення президії може направлятися виконавцям терміново.

 

Стаття 4. Документування роботи президії

 1. Засідання президії протоколюються виконавчим апаратом ради. У протоколі засідання президії обов’язково зазначається:

1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання; прізвище головуючого на засіданні;

2) дані про присутніх на засіданні членів президії та відсутніх;

3) список запрошених на засідання президії осіб;

4) порядок денний засідання;

5) розглянуті питання порядку денного;

6) результати голосування по кожному питанню порядку денного;

7) прийняті рішення, висновки, ухвалені рекомендації;

До протоколу засідання президії додаються:

9) матеріали, проекти рішень, що розглядалися на засіданні президії;

10) інші матеріали, які надійшли під час роботи президії.

 1. Протоколи засідань президії можуть надаватися для ознайомлення членам президії, а також іншим депутатам ради за їх письмовим зверненням.

 

Розділ 3. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕЗИДІЇ

Стаття 5. Завдання президії

1. Президія:

1) розглядає проекти рішень ради, включені до проекту порядку денного пленарних засідань районної ради;

2) вносить пропозиції голові ради щодо осіб, які можуть бути запрошені на пленарне засідання районної ради;

3) сприяє у здійсненні взаємодії з районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування всіх рівнів, політичними та громадськими організаціями, виборцями тощо;

4) вносить пропозиції голові ради щодо заслуховування на пленарному засіданні районної ради звітів чи інформацій стосовно діяльності будь-якого органу або посадової особи з питань, віднесених до повноважень районної ради;

5) президія за дорученням голови районної ради попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається винести на розгляд ради;

6) сприяє голові районної ради у вирішенні інших питань, віднесених до повноважень районної ради, відповідно до Регламенту районної ради та цього Положення.

 

Стаття 6. Права президії

1. Для виконання завдань, передбачених цим Положенням, президія має право:

1) залучати спеціалістів підприємств, організацій та установ, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до її компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ інформацію, документи та інші матеріали, а від органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

2. З метою допомоги голові районної ради в координації та організації діяльності постійних і тимчасових контрольних комісій ради, президія має право:

1) вносити пропозиції голові ради щодо плану роботи районної ради;

2) розглядати та узгоджувати висновки і рекомендації постійних комісій з питань порядку денного сесії районної ради;

3) вносити пропозиції голові ради щодо організації роботи та графіків засідань постійних комісій, поліпшення умов їх роботи;

4) сприяти голові ради та виконавчому апаратові ради в наданні інформаційної, наукової, правової, технічної допомоги в роботі постійним комісіям ради;

5) вносити пропозиції голові ради щодо проведення виїзних засідань постійних комісій, а також семінарів, навчання депутатів районної ради, у тому числі з виїздом до інших районних рад області для обміну досвідом роботи;

6) сприяти у вирішенні інших питань, пов’язаних з організацією роботи ради, депутатів ради та постійних комісій.

 

Розділ 4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 7. Забезпечення діяльності президії

1. Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президії здійснює виконавчий апарат районної ради.

 

Стаття 8. Порядок внесення змін до положення

У випадку прийняття нових законодавчих актів, унаслідок чого може виникнути неузгодженість окремих статей цього Положення з чинним законодавством, на сесії ради повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення до цього Положення.

 

 

 

КАРТА РАЙОНУ

КАРТА РАЙОНУ

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Вверх