Президія

Голова президії

НАГОРНИЙ

Петро Никонович

– голова районної ради

Заступник голови президії

ЧИКИДА

Марія Тимофіївна

– заступник голови районної ради

Члени президії:

ЧЕРЕВКО

Юрій Григорович

– уповноважений представник депутатської групи «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»

 

БОРУШОК

Лариса Степанівна

– голова депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка
ОЛЕШКЕВИЧ

Віктор Петрович

– голова постійної комісії районної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, торгівлі, сільського господарства, земельних відносин та розвитку туризму

 

ДИШКО

Петро Семенович

– уповноважений представник депутатської групи «Батьківщина

 

КОРЕНЧУК

Тамара Юхимівна

– голова постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю

 

КУШНЕРИК

Олександр Миколайович

– голова постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району

 

КОЗЮМИЧ

Григорій Михайлович

– уповноважений представник депутатської групи Аграрної партії України

 

ХОМИЧ

Анатолій Васильович

– уповноважений представник депутатської групи БПП «Солідарність»

 

КОРЕЦЬ

Володимир Васильович

– голова постійної комісії районної ради з гуманітарних питань

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Любешівської районної ради

07 грудня 2015 №2/5

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про президію Любешівської районної ради сьомого скликання

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові засади діяльності президії

 1. Президія районної ради (далі – президія) створюється за рішенням ради та діє в межах строку її повноважень відповідно доЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 2. Президія є дорадчим органом Любешівської районної ради (далі – рада), який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачаються для винесення на розгляд ради.
 3. Президія утворена радою і у своїй діяльності підзвітна раді. До складу президії за посадою входять: голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій ради. Президію очолює голова районної ради.
 4. У своїй діяльності президія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативними актами, а також Регламентом Любешівської районної ради та цим Положенням.

 

Стаття 2. Відкритість і гласність у роботі президії

 1. Основною організаційною формою діяльності президії є засідання.
 2. Засідання президії проводяться гласно і відкрито та скликаються за необхідністю, але не менш одного разу на квартал.
 3. Засідання президії скликається головою районної ради, його заступником в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу президії. У випадку відсутності з поважних причин голови постійної комісії у засіданнях президії бере участь при потребі заступник або секретар комісії.
 4. Голосування на засіданні здійснюється членами президії особисто і відкрито.

 

Розділ 2. ПОРЯДОК РОБОТИ ПРЕЗИДІЇ

Стаття 3. Форми роботи президії

 1. Президія здійснює свою роботу у формі засідань.
 2. Пропозиції, рекомендації президії приймаються на засіданнях більшістю голосів від складу президії.

На засідання президії можуть запрошуватись і брати участь з дорадчим голосом інші депутати районної ради, голова, заступники голови, начальники відділів, управлінь районної державної адміністрації, селищний, сільські голови, керівники районних організацій і установ, громадських об¢єднань та політичних організацій за запрошенням.

 1. Пропозиції, рекомендації президії підписує голова ради або головуючий на засіданні заступник голови ради. За необхідності, не пізніше як через 3 дні після проведення засідання президії, вони направляються виконавцям.

В окремих випадках рішення президії може направлятися виконавцям терміново.

 

Стаття 4. Документування роботи президії

 1. Засідання президії протоколюються виконавчим апаратом ради. У протоколі засідання президії обов’язково зазначається:

1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання; прізвище головуючого на засіданні;

2) дані про присутніх на засіданні членів президії та відсутніх;

3) список запрошених на засідання президії осіб;

4) порядок денний засідання;

5) розглянуті питання порядку денного;

6) результати голосування по кожному питанню порядку денного;

7) прийняті рішення, висновки, ухвалені рекомендації;

До протоколу засідання президії додаються:

9) матеріали, проекти рішень, що розглядалися на засіданні президії;

10) інші матеріали, які надійшли під час роботи президії.

 1. Протоколи засідань президії можуть надаватися для ознайомлення членам президії, а також іншим депутатам ради за їх письмовим зверненням.

 

Розділ 3. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕЗИДІЇ

Стаття 5. Завдання президії

1. Президія:

1) розглядає проекти рішень ради, включені до проекту порядку денного пленарних засідань районної ради;

2) вносить пропозиції голові ради щодо осіб, які можуть бути запрошені на пленарне засідання районної ради;

3) сприяє у здійсненні взаємодії з районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування всіх рівнів, політичними та громадськими організаціями, виборцями тощо;

4) вносить пропозиції голові ради щодо заслуховування на пленарному засіданні районної ради звітів чи інформацій стосовно діяльності будь-якого органу або посадової особи з питань, віднесених до повноважень районної ради;

5) президія за дорученням голови районної ради попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається винести на розгляд ради;

6) сприяє голові районної ради у вирішенні інших питань, віднесених до повноважень районної ради, відповідно до Регламенту районної ради та цього Положення.

 

Стаття 6. Права президії

1. Для виконання завдань, передбачених цим Положенням, президія має право:

1) залучати спеціалістів підприємств, організацій та установ, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до її компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ інформацію, документи та інші матеріали, а від органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

2. З метою допомоги голові районної ради в координації та організації діяльності постійних і тимчасових контрольних комісій ради, президія має право:

1) вносити пропозиції голові ради щодо плану роботи районної ради;

2) розглядати та узгоджувати висновки і рекомендації постійних комісій з питань порядку денного сесії районної ради;

3) вносити пропозиції голові ради щодо організації роботи та графіків засідань постійних комісій, поліпшення умов їх роботи;

4) сприяти голові ради та виконавчому апаратові ради в наданні інформаційної, наукової, правової, технічної допомоги в роботі постійним комісіям ради;

5) вносити пропозиції голові ради щодо проведення виїзних засідань постійних комісій, а також семінарів, навчання депутатів районної ради, у тому числі з виїздом до інших районних рад області для обміну досвідом роботи;

6) сприяти у вирішенні інших питань, пов’язаних з організацією роботи ради, депутатів ради та постійних комісій.

 

Розділ 4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 7. Забезпечення діяльності президії

1. Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президії здійснює виконавчий апарат районної ради.

 

Стаття 8. Порядок внесення змін до положення

У випадку прийняття нових законодавчих актів, унаслідок чого може виникнути неузгодженість окремих статей цього Положення з чинним законодавством, на сесії ради повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення до цього Положення.

 

 

 

Вітальне слово Голови Районної ради

Нагорний П.Н.Щиро вдячний Вам за те,
що завітали на офіційний сайт
Любешівської районної ради.

З повагою, голова
Любешівської районної ради
Петро Никонович Нагорний.

КАРТА РАЙОНУ

КАРТА РАЙОНУ

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Вверх