Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Любешівська центральна районна лікарня» Любешівської районної ради

Картинки по запросу оголошенняНайменування та місцезнаходження  установи

Комунальне некомерційне підприємство «Любешівська центральна районна лікарня» Любешівської районної ради.

Юридична адреса: вул. Незалежності,3, смт Любешів, Волинська область, 44200, тел./факс 2-12-50.

Основні напрями діяльності

Код КВЕД 86.10 Діяльність  лікарняних закладів.

Комунальне некомерційне підприємство «Любешівська центральна районна лікарня» Любешівської районної ради – є бюджетним спеціалізованим закладом  охорони здоров’я на 130 ліжок та поліклінікою на 44200 відвідувань на рік, заснованим на спільній власності територіальних громад сіл, селища району.

Статут та структура: Комунальне некомерційне підприємство «Любешівська центральна районна лікарня» Любешівської районної ради утворене рішенням Любешівської районної ради від 19.11.2018 року № 29/11 Про створення Комунального некомерційного підприємства «Любешівська центральна районна лікарня» Любешівської районної ради шляхом реорганізації (перетворення).

Статут (нова редакція) Комунального некомерційного підприємства «Любешівська центральна районна лікарня» Любешівської районної ради затверджений рішенням Любешівської районної ради від 18.09.2019 року №34/5 Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Любешівська центральна районна лікарня» Любешівської районної ради в новій редакції. Статут КНП Любешівська ЦРЛ.

Структура Комунального некомерційного підприємства «Любешівська центральна районна лікарня» Любешівської районної ради: 298 штатних одиниць, з них: лікарі – 59 шт.од., середній медичний персонал – 124,25 шт. од., молодший медичний персонал – 65 шт. од., інший персонал – 49,75 шт. од.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Любешівської центральної районної лікарні складають:

Загальний фонд  – 25 601 330,15 грн.

Спеціальний фонд – 863566,00 грн.

Оплата праці керівника закладу

Умови оплати праці керівника закладу визначаються відповідно до спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 року №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» згідно укладеного контракту.

Строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі

Документи для участі у конкурсі приймаються в запечатаному вигляді особисто або надсилаються поштою з 08 жовтня 2019 року по 22 жовтня 2019 року включно за адресою: смт Любешів, вул. Незалежності, 53, каб.313.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

Телефон для довідок: (03362)21 184, е-mail: zagal@lbsadm.gov.ua

Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або поштою:

– копія паспорта громадянина України;

– письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою;

– резюме у довільній формі;

– автобіографія (у випадках, визначених законодавством);

– копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

– згода на обробку персональних даних за формою;

– конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три — п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу;

– довідка МВС про відсутність судимості;

– медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;

– попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду за формою;

– заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за формою;

–  підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються конкурсній комісії в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендентів на посаду :

– вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я»;

– стаж роботи на керівних посадах – 5 років;

Вимоги до професійного рівня на посаді (згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 78 «Охорона здоров’я»):

повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

завдання та обов’язки: Керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу охорони здоров’я, відповідає за фінансово-господарські результати його діяльності. Організовує розробку та забезпечує реалізацію довгострокової стратегії розвитку закладу на основі потреб громади та ринкової ситуації. Організовує формування та моніторинг виконання операційних планів. Забезпечує виконання усіх зобов’язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я, якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх відповідність до стандартів надання медичної допомоги і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах медичної допомоги. Веде переговори з представниками власника закладу та замовниками щодо виконання планів та умов надання послуг. Забезпечує залучення коштів на інвестиційні потреби закладу. За необхідності створює та забезпечує роботу опікунських та наглядових громадських рад при закладі. Вживає заходів щодо забезпечення закладу охорони здоров’я кваліфікованими працівниками, а також найкращого використання знань та досвіду працівників. Відбирає та призначає працівників на вакантні посади закладу. Виступає наставником та забезпечує професійний розвиток працівників. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та господарської діяльності закладу охорони здоров’я в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів закладу охорони здоров’я. Здійснює зовнішнє представництво закладу в адміністративних органах, засобах масової інформації тощо. Захищає майнові інтереси закладу охорони здоров’я в суді, органах державної влади та управління. Забезпечує дотримання вимог трудового законодавства. Забезпечує створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечує додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Забезпечує виконання вимог протипожежної безпеки. Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, тривалість щоденної роботи та графіки змінності з додержанням установленої тривалості робочого тижня.

Дата і місце проведення конкурсу

Дата проведення засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 24 жовтня 2019 року о 14.00 год. у кабінеті 315 адмінприміщення Любешівської районної ради за адресою: вул. Незалежності, 53, смт Любешів, Волинської області.

Дату наступних засідань конкурсної комісії буде повідомлено додатково.

2019-10-08
Опубліковано

КАРТА РАЙОНУ

КАРТА РАЙОНУ

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Вверх